Kwaliteitszorg

Bij kwaliteitszorg gaat het om het aansturen van een continu verbeterproces in de organisatie. Kernvraag daarbij is steeds hoe de resultaten zich verhouden tot de gestelde doelen. In de kwaliteitszorg kent men diverse systemen. Aan de ene kant bestaan er systemen en modellen die u kunt gebruiken om de algehele bedrijfsvoering van uw museum te analyseren en te verbeteren, denk daarbij aan het hieronder beschreven 7-S model of het Plan-Do-Check-Act model (PDCA). Aan de andere kant zijn er systemen die een duidelijke handelwijze voorschrijven, procedures en richtlijnen geven.
Het Museumregister valt onder deze categorie. Het Museumregister ‘dwingt’ u een bepaalde werkwijze te volgen of om u af te vragen: waarom wijk ik er eigenlijk van af? Kwaliteitszorg is niet bedoeld om uw vakmanschap te beknotten, maar als een aanmoediging: het kan altijd beter!

DOWNLOADS EN LITERATUURTIPS
Plan-Do-Check-Act

Een kwaliteitssysteem bestaat uit een cyclus die een continue verbeteringsproces waarborgt. Het wordt aanbevolen als kwaliteitssysteem de Plan-Do-Check-Act (PDCA) methode toe te passen. In dit document wordt uitgelegd wat deze methode inhoud.

plan-do-check-act, Museumregister Nederland, 2011

7-S model

Het 7-S model is een eenvoudig te gebruiken model waarmee in kaart wordt gebracht hoe de organisatie er op dit moment bij staat (beoordeling kwaliteit). Dit gebeurt aan de hand van 7 factoren. Deze 7 factoren zijn onderverdeeld in drie harde factoren, en 4 zachte factoren. Alle factoren samen geven samen op een overzichtelijke manier de complexiteit van de organisatie weer. Het 7-S model geeft aan waaraan een organisatie aandacht moet besteden. De factoren hangen met elkaar samen en beïnvloeden elkaar. De beschrijving van de huidige situatie is een goed startpunt om knelpunten te onderkennen of verandertrajecten te starten.

Het 7-S model, Liesbeth Tonckens, 2017

Museumpeil 30

In dit nummer van Museumpeil wordt aandacht besteed aan kwaliteitszorg met artikelen als: kwaliteitszorg in Nederlandse Musea; kwaliteitszorg bezint eer ge begint!; is er leven na de nulmeting en Instrumenten voor kwaliteitsmanagement in musea.

Museumpeil 30, LCM, 2008

Rapport Enquête Nulmeting Kwaliteitszorg

Dit is de rapportage van het eerste kwantitatieve onderzoek dat gedaan is, naar de stand van zaken van kwaliteitszorg in Nederlandse musea. De Museumvereniging wil met deze rapportage een beeld krijgen van deze stand van zaken voor hernieuwing van het museumregister. Op deze manier kan deze over vier jaar vergeleken worden met de nieuwe situatie, een zogeheten nulmeting.

Rapport Enquête Nulmeting Kwaliteitszorg, NMV, 2009

Projectmatig werken in de erfgoedsector

Musea gaan steeds professioneler werken, gebaseerd op de basisprincipes van goed beheer. Projectmatig werken, projectbeschrijvingen en stappenplannen: iedereen onderkent het belang, maar hoe begint u eraan? Deze handleiding wil daarbij een hulpmiddel zijn. Ook voor gevorderden is dit een handig en bondig instrument waarin u snel kan teruggrijpen naar de basics van projectmatig werken, planning, groepsdynamiek, omgang met weerstanden, benchmarking en nog veel meer.

Projectmatig werken in de erfgoedsector, Culturele Biografie Vlaanderen vzw, 2005

CURSUS
Kwaliteitszorg

Veel provinciale erfgoedhuizen en museumconsulenten geven trainingen en cursussen op diverse gebieden. Raadpleeg voor het actuele overzicht in uw provincie de cursuspagina.

IEMAND SPREKEN?
Neem contact op met een adviseur

De consulenten van het LCM helpen u graag persoonlijk verder. Afhankelijk van de provincie waar u zich bevindt vaak zelfs op kosten van de provincie! Neem contact op met uw dichtstbijzijnde consulent over de mogelijkheden.

Verder praten

LinkedIn
Hier vindt u collega’s met wie u van gedachten kunt wisselen op het gebied van kwaliteitszorg. LinkedIn groep Kwaliteitsmanagement.