Restauratie

De meeste musea in Nederland zijn aangewezen op een restaurator die zelfstandig werkzaam is. Maar hoe vindt u als beheerder een deskundige restaurator? En welke afspraken moet u maken over de mogelijke behandelingen van een object? Hoe bepaalt u de voor- en nadelen van een behandeling, en hoe onderkent u eventuele knelpunten? Hier vindt u handreikingen waarin u kunt lezen waar u op dient te letten. Daarnaast vindt u hier ook de beroeps- en compententieprofielen die door de sector in brede overeenstemming zijn vastgesteld.

DOWNLOADS EN LITERATUURTIPS
Wat is het verschil tussen conservering en restauratie?

Er bestaat nogal eens verwarring over de verschillen tussen conservering en restauratie. In dit document leest u waar het ene vakgebied ophoud en het andere begint.

Wat is het verschil tussen conservering en restauratie, RN, 2008

Handreiking restauratieoffertes

Deze brochure is een handreiking voor beheerders van roerend cultureel erfgoed die voor de conservering of restauratie van objecten de hulp van een restaurator nodig hebben, én voor restauratoren wiens hulp door beheerders wordt ingeroepen. U leest hierin de aandachtspunten waarmee u bij het opstellen en beoordelen van behandelingsvoorstellen en offertes rekening moet houden.

Handreiking restauratieoffertes, ICN, 2008

Hoe beoordeel ik een restauratieofferte?

Als museum bent u verantwoordelijk voor goede bewaaromstandigheden voor de objecten en instandgehouden zodat verval zoveel mogelijk wordt tegengegaan. Ook de bewaringstoestand van de voorwerpen moet regelmatig en zorgvuldig gecontroleerd worden. Om die fysieke staat van een object of verzameling te bepalen kan de hulp van een restaurator worden ingeroepen. Door zijn specifieke opleiding, kennis en ervaring is hij de best geplaatste persoon om te beoordelen in welke staat objecten zich bevinden en aan te geven of en hoe een voorwerp eventueel moet worden behandeld. In deze brochure kunt u lezen waarmee u rekening moet houden als u een restaurator inschakelt. Ze kan tevens dienen als handleiding bij het beoordelen van restauratieoffertes.

Hoe beoordeel ik een restauratieofferte, FARO, 1999

Beroeps- en competentieprofielen

Restauratoren Nederland is de beroepsvereniging voor restauratie en conservering. RN is enkele jaren geleden ontstaan uit het samengaan van verschillende beroepsverenigingen.
Er bestaat een wijdverbreide onduidelijkheid over beroepsinhoud en beroepsbenaming van de beroepen in het werkveld van restauratie, conservering en preventieve conservering. RN wilde een heldere afbakening bereiken door het benoemen en onderscheiden van taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en bekwaamheden. Dit document is bedoeld als introductie van B&C-profielen. Het bevat de uitgangspunten die zijn gehanteerd bij het ontwikkelen van de profielen.

Beroeps en competentieprofielen, RN, 2008

Restauratoren Nederland

De vereniging Restauratoren Nederland (RN) is voortgekomen uit een fusie van diverse partijen. RN telt meer dan 650 leden en is daarmee de grootste vereniging in Nederland voor professionals op het gebied van beheer en behoud van cultureel erfgoed en omvat alle disciplines en specialisaties.
De kwaliteit van restauraties en restauratoren is niet vanzelfsprekend. Het beroep en/of de titel van restaurator is in Nederland niet bij wet beschermd. Iedereen die affiniteit heeft met het restaureren mag zich restaurator noemen en restauraties aan het cultureel erfgoed uitvoeren. In de praktijk ziet men duidelijk dat dit ook gebeurt. De gevolgen van het laten restaureren door een onbekwame restaurator kunnen voor een object desastreus zijn. 
RN zet de professionaliteit van de beroepsbeoefenaar hoog op de agenda en hiermee ook de kwaliteitseisen die het vak en de beroepsbeoefenaren aan zichzelf stellen. Dit geldt inmiddels ook voor een andere beroepsgroep in het veld, de behoudsmedewerker en op termijn hopelijk ook de restauratiemedewerker. Kijk voor meer informatie op www.restauratoren.nl (met de button restaurator zoeken vindt u makkelijk een restaurator).

Restauratoren Register

Het Restauratoren Register is een gegevensbestand met namen en adressen van restauratoren in verschillende disciplines en specialisaties. Het Restauratoren Register wil (mogelijke) opdrachtgevers behulpzaam zijn bij het vinden van een professionele restaurator. Aan het raadplegen zijn (voorlopig) geen kosten verbonden.
Het Register wordt beheerd door de Stichting Restauratoren Register. Restauratoren kunnen zich aanmelden voor opname in het bestand. Wanneer zij beantwoorden aan bepaalde criteria, volgt opname in het Register. Het Restauratoren Register is géén belangenvereniging maar een gegevensbestand van restauratoren die – gemeten naar bepaalde criteria – professioneel werk verrichten. Kijk voor meer informatie op www.restaurator.nl (in de kolom aan de rechterkant vindt u restauratoren per discipline).

Museummaterialen

U vindt op onze pagina Webwinkel een overzicht met leveranciers van materialen voor het archiveren, restaureren en conserveren van de museale collectie.

IEMAND SPREKEN?
Neem contact op met een adviseur

De consulenten van het LCM helpen u graag persoonlijk verder. Afhankelijk van de provincie waar u zich bevindt vaak zelfs op kosten van de provincie! Neem contact op met uw dichtstbijzijnde consulent over de mogelijkheden.

Verder praten

LinkedIn
Hier vindt u collega’s met wie u van gedachten kunt wisselen op het gebied van restauratie.
LinkedIn groep Restauratie Professionals.